user_mobilelogo

Een netwerk voor palliatieve zorg is een organisatie (v.z.w.) die ondersteuning biedt aan de hulpverleners binnen de palliatieve zorg en aan de brede bevolking.
In het kader van de, in ons land, tot stand gekomen wetgeving zijn de netwerken ook uitgegroeid tot expertisecentra en informatiepunten aangaande het levenseinde.

Vlaanderen telt vijftien netwerken voor palliatieve zorg. Zij kregen van de overheid een aantal opdrachten toegewezen:

 • het bekendmaken van het aanbod van palliatieve zorg in de regio.
 • Vorming organiseren voor de hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg.
 • De samenwerking tussen de diverse hulpverlenende diensten optimaliseren.
 • Het verzamelen van cijfergegevens over de hulpverlening in de regio.

De overheid financiert, in belangrijke mate, de werking van de netwerken maar stelt tevens een aantal voorwaarden:

 • één netwerk per regionaal afgebakende zone.
 • Streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging van intra- en extramurale voorzieningen in de organisatiestructuur.
 • Een nauwe samenwerking met een MBE (multidisciplinaire begeleidingsequipe) uitbouwen die kan voorzien in 24/24 uur dienstverlening.
 • Toepassing van het’ Emancipatorisch principe’: ondersteunen van de hulpverleners en niet in de plaats treden ervan.
 • Aanmoediging van de thuiszorg. Maar als dit niet meer mogelijk is moet opvang in het ziekenhuis of in een woonzorgcentrum voorzien worden.
 • Een actief pluralisme nastreven: open staan voor alle religieuze, morele of filosofische overtuigingen van zorgvragers en zorgverleners.
 • Ondersteunen van het vrijwilligerswerk.

Het PNAT (Palliatief Netwerk voor de regio binnen het Arrondissement Turnhout) staat ten dienste van:

Inwoners van de regio

Iedereen met vragen rond levenseindezorg en de voorzieningen die er rond bestaan, maar ook over de wetgeving inzake levenseindebeslissingen en het voorafgaand plannen van levenseindezorg (wilsbeschikking), kan terecht bij het netwerk voor informatie.

Hulpverleners binnen de regio

de thuiszorg

Huisartsen en diverse diensten voor thuiszorg nemen samen de zorg voor patiënten thuis op. Waar het gaat om palliatieve patiënten kunnen zij beroep doen op ISPAHAN, de palliatieve thuiszorgequipe van de regio. De medewerkers van deze organisatie hebben een bijzondere expertise op het vlak van pijn- en symptoomcontrole. Bij hun inschakeling nemen zij geen taken van de bestaande diensten voor thuiszorg over maar ze gaan deze hulpverleners maximaal trachten te ondersteunen in de specifieke zorg voor deze patiënten.

de ziekenhuizen, woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een beperking, het psychiatrisch zorgcentrum (OPZ Geel)

Elk ziekenhuis van de regio heeft een Palliatief Support Team (PST). Zij kunnen op de diverse afdelingen ingeschakeld worden bij het behandelen van bijzondere problemen van de palliatieve patiënten die er verblijven.
In de woonzorgcentra van de regio en in het psychiatrisch zorgcentrum is minimaal één referentieverpleegkundige palliatieve zorg aanwezig. Ook de voorzieningen voor personen met een beperking staan in contact met het netwerk.

de palliatieve eenheid

Onze regio beschikt over één gespecialiseerde afdeling voor palliatieve zorg (8 bedden). Deze dienst bevindt zich in AZ Turnhout campus St.-Elisabeth en staat ter beschikking van patiënten die aan de voorwaarden voor opname beantwoorden.