user_mobilelogo

Loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof:

Door het systeem van loopbaanonderbreking kan een werknemer zijn prestaties tijdelijk stopzetten of verminderen, terwijl zijn arbeidsovereenkomst blijft bestaan. De overheid voorziet een onderbrekingsuitkering gedurende deze periode. Naast andere vormen van loopbaanonderbreking is deze formule voorzien voor diegene die een palliatieve patiënt wil bijstaan.
De persoon die palliatief verlof aanvraagt, hoeft geen familielid te zijn van de patiënt.

De aanvraag tot palliatief verlof kan ‘in principe’ door de werkgever niet geweigerd worden.
De reglementering hangt af van de sector waarin men is tewerkgesteld:
-in de privé-sector, lokale en provinciale besturen kan het palliatief verlof aan de werknemer niet geweigerd worden
- in de openbare sector, onderwijs en autonome overheidsbedrijven is palliatief verlof mogelijk indien het reglementair voorzien is. Men kan zich hierover best informeren bij de personeelsdienst.

Er zijn twee mogelijkheden:

Volledige loopbaanonderbreking:

Hierin kan men zijn prestaties volledig schorsen gedurende één maand, tweemaal verlengbaar met één maand (sinds maart 2017). Dus, in totaal drie maanden per patiënt.
Vergoeding:

bij voltijdse tewerkstelling: € 802,52 / maand
bij deeltijdse tewerkstelling: € 802,52 x [aantal onderbroken uren / aantal uren voltijds]
(bruto- bedragen dd 1 juni 2016)

Gedeeltelijke loopbaanonderbreking:

Men kan zijn prestaties verminderen met 1/5 tot 1/2 van een voltijdse betrekking. Indien men zijn prestaties met 1/5 wil verminderen moet men voltijds tewerkgesteld worden, indien men 1/2 wil verminderen moet men minstens 75% tewerkgesteld zijn.
Ook bij deze formule is de loopbaanonderbreking mogelijk gedurende één maand, en tweemaal verlengbaar met één maand (sinds maart 2017), per patiënt.

Het recht op onderbreking van het werk gaat in op de 1e dag van de week volgend op de week waarin men het attest aan de werkgever heeft bezorgd, maar de werkgever kan een kortere termijn toestaan.
In geval van verlenging moet men opnieuw de procedure volgen en een nieuw attest indienen.
In geval van overlijden van de patiënt vóór het einde van de loopbaanonderbreking, kan men in loopbaanonderbreking blijven tot aan de voorziene datum of het werk vervroegd hervatten.
De werknemer beschikt over een ontslagbescherming en een terugkeergarantie.
Voor informatie over o.a. de procedure en de grootte van de uitkering, ga naar http://www.rva.be of download de brochure http://www.rva.be