user_mobilelogo

Palliatieve premie

Voor diegene die verkiest zijn/haar laatste dagen, weken, maanden in de eigen omgeving door te brengen, streeft de palliatieve zorgverlening in de thuissituatie er naar de zieke en zijn familie een zo groot mogelijke levenskwaliteit, maar tegelijk ook een maximale autonomie te bieden.
Om tegemoet te komen aan de financiële implicaties van deze zorgformule voorziet de overheid een premie voor wie aan volgende voorwaarden voldoet:

  1. thuis verblijven èn de intentie hebben thuis te sterven.
  2. lijden aan een ongeneeslijke aandoening met een ongunstige evolutie die een ernstige algemene verslechtering van zijn fysieke/psychische toestand veroorzaakt.
  3. bij wie therapeutische ingrepen en revaliderende therapie geen invloed meer hebben op die ongunstige evolutie.
  4. bij wie de prognose van de aandoening(en) slecht is en het overlijden op relatief korte termijn verwacht wordt. [Officieel is het criterium: een levensverwachting van meer dan 24 uur en minder dan drie maand. In de praktijk is dit zeer moeilijk te bepalen en daarom verdient ( en krijgt) dit standpunt enige relativering.]
  5. met ernstige fysieke, psychische, sociale en geestelijke noden die een belangrijke tijdsintensieve en volgehouden inzet vergen.

Om deze tegemoetkoming te verkrijgen wordt van de behandelende huisarts verwacht dat hij document Medische kennisgeving tot financiële tegemoetkoming voor een patiënt die thuis palliatieve verzorging genietinvult en dit aan de adviserende arts van het ziekenfonds van de patiënt richt.

Het ziekenfonds betaalt, na ontvangst van dit document, de premie rechtstreeks aan de patiënt uit.
Deze premie heeft de bedoeling tegemoet te komen in de kosten van het aanschaffen van geneesmiddelen, hulpmiddelen (matras, ziekenhuisbed..), verzorgingsmateriaal (vb. pijnpomp, wondzorg, sondes, incontinentiemateriaal)
Het tijdstip van ontvangst van dit document door de adviserende arts is belangrijk voor de uitkering van de vergoeding (poststempel of bewijs van afgifte).
Dertig dagen na het versturen van de eerste aanvraag kan een tweede ‘Medische kennisgeving’ verstuurd worden.
De palliatieve patiënt kan dus op die wijze twee maal een premie van 673.11 euro (dd. 2019) ontvangen.